REKLAMACJA, GWARANCJA, ZWROT

Zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji w praktyce są często mylone. Te ważne z punktu widzenie kupującego instytucja prawa, choć spełniają podobną funkcję, różnią się od siebie w istotny sposób.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest odpowiedzialnością bezwzględną, gwarantowaną każdemu nabywcy przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Natomiast gwarancja jest ustanawiana w drodze dobrowolnej umowy bądź oświadczenia dotyczącego umowy sprzedaży. Stanowi ona zatem wyłącznie dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez nabywcę od sprzedającego bądź producenta towaru.

 

W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, albo do Sprzedawcy.

b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta, będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy.                

Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

Wszystkie zakupione produkty przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

Reklamacje dotyczące:

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

- niezgodności towaru z zamówieniem

należy zgłosić bezzwłocznie po stwierdzenia niezgodności. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu rozpatrujemy tylko na podstawie protokołu uszkodzeń spisanego z kurierem dostarczającym przesyłkę.

 

Reklamacje produktów posiadające karty gwarancyjne.

Okres gwarancji i jej szczegółowe warunki są określone w karcie gwarancyjnej przez producenta lub dystrybutora. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami.

 

Reklamacje produktów na zasadach rękojmi.

W ciągu dwóch lat od daty zakupu (dotyczy sprzedaży klientom indywidualnym) możesz złożyć reklamację w razie stwierdzenia wad fabrycznych towaru (wad materiałowych lub technologicznych).

Rękojmią nie są objęte uszkodzenia na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu elementów współpracujących z reklamowaną częścią. Roszczenia z tytułu rękojmi dotyczą tylko samego towaru (naprawa, wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości). Roszczenia nie dotyczą kosztów dodatkowych: transportu, montażu, demontażu itp.

Reklamacje należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres zwroty-reklamacje@ktmotors.pl w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Jeśli reklamacja spełnia wymogi formalne, zostaniesz poproszony o odesłanie na swój koszt wadliwego towaru wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu oraz montażu produktu w warsztacie specjalistycznym oraz wypełniony protokół reklamacyjny, dostępny na naszej stronie  w zakładce Kontakt - Dział Reklamacji.

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy .

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy reklamowany produkt wraz z decyzją.

 

ZWROT

Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie towar lub towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt z Działem Reklamacji i Zwrotów, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia zwrotu przed jego upływem drogą pocztową lub mailową na adres zwroty-reklamacje@ktmotors.pl.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

1. Poinformuj nas o tym drogą telefoniczną lub mailową na adres zwroty-reklamacje@ktmotors.pl.
2. Po akceptacji odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
3. Dołącz do przesyłki protokół zwrotu towaru, dostępny na stronie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
4. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Części elektroniczne i elektryczne, płyny, oleje  nie podlegają zwrotom. 

 

Zwrot wymontowanych zużytych podzespołów, wkłady regeneracyjne, obciążanych opłatą – kaucją.

Zwrot wybranych części wymontowanych (tzw. rdzeni) podlegających programowi regeneracji w celu odzyskania uiszczonej z tego tytułu kaucji odbywa się na koszt nadawcy i musi zostać dokonany w oryginalnym opakowaniu, w którym dostarczono część nową do wymiany. Obowiązuje tu ta sama reguła jak przy zgłoszeniu zwrotu towaru.

Zwrot kaucji  poniesionej przy zakupie części nowej następuje wyłącznie w chwili uznania przyjęcia zwracanego rdzenia, czyli starej części przez producenta nowej części, czyli po decyzji rzeczoznawców producenta, iż zwracany rdzeń nadaje się do regeneracji.

Termin zwrotu kaucji przez producenta to między 7-31 dni w tym czasie środki zostają zwrócone na konto bankowe wskazane przez Klienta lub gotówką w siedzibie firmy.

KT Motors nie ma wpływu na termin przyjęcia rdzenia towaru obciążonego opłatą-kaucją przez producenta.

Warunkiem zwrotu kaucji przez producentów części biorących udział w programie wymiany części kwalifikujących się do regeneracji jest ich wypracowanie – naturalne zużycie tych podzespołów. Zniszczenia mechaniczne (np. gwintów, złamania, rozwiercenia, wyrwania integralnych elementów rdzeni, wygięcia etc) lub braki ich integralnych elementów dyskwalifikują wymontowane części do zwrotu kaucji przez producentów.

Wszelkie informacje na temat statusu zgłoszonej reklamacji części udzielane są  pisemnie pod adresem:  

zwroty-reklamacje@ktmotors.pl, telefonicznie pod  numerem 41 343 40 70 wew. 21

 

Dołącz do grona Naszych Partnerów

Zespół KT Motors